Algemene voorwaarden

Opdrachtgever
en
Augias schoonmakers BV
Woudenbergseweg 19d2
3707 HW Zeist
Kvknr: 70178852
(Opdrachtnemer)

 

ARTIKEL 1: Uitvoering

1. Opdrachtnemer verplicht zich tot het uitvoeren van schoonmaakonderhoud en het wassen van glas (de Werkzaam-heden) volgens het aan deze overeenkomst gehechte werkprogramma.
2. De te verrichten werkzaamheden zullen uitsluitend uitgevoerd worden op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 6.00 u en 21.30 u. Op de overige uren, zaterdagen, zondagen, en erkende feestdagen worden geen werkzaamheden uitgevoerd, tenzij door partijen uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. In dat laatste geval zijn de bepalingen met betrekking tot de toeslagen, zoals vermeld in de toepasselijke CAO voor het schoonmaak- glazenwassersbedrijf van toepassing en zal Opdrachtnemer deze kosten doorberekenen aan Opdrachtgever.
3. Indien een werkdag op een feestdag valt, dan zal deze werkdag niet worden ingehaald en geeft zulks geen vermindering voor de overeengekomen contractprijs.
4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat het personeel van Opdrachtnemer op de in het werkrooster aangegeven tijden toegang heeft tot de schoon te maken ruimtes en glazen. Hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

ARTIKEL 2: Duur van de overeenkomst

1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, 3 jaar, en kan door partijen niet tussentijds worden beëindigd.
2. Indien de Werkzaamheden aanvangen alvorens deze overeenkomst door partijen is ondertekend, heeft de dag waarop de Werkzaamheden aanvangen te gelden als ingangsdatum van deze overeenkomst en zijn de voorwaarden neergelegd in deze overeenkomst vanaf dat moment van toepassing.
3. Na verloop van de in lid 1 genoemde termijn wordt deze overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd voor een periode van 3 jaar, tenzij een van partijen deze overeenkomst ten minste drie maanden voor het verstrijken van de einddatum schriftelijk opzegt.
4. Afspraken tussen partijen (of haar ondergeschikten) die niet in deze overeenkomst zijn neergelegd, zijn voor partijen slechts bindend voor zover schriftelijk met elkaar overeengekomen en vastgelegd.

 

ARTIKEL 3: Betaling

1. Opdrachtgever verbindt zich Opdrachtnemer op jaarbasis een aanneemsom (hierna “aanneemsom” of “prijs”) op jaarbasis te betalen voor het verrichten van de in het aangehechte en getekende werkprogramma vastgelegde werkzaamheden. Deze bedragen zijn exclusief de belasting toegevoegde waarde of andere nog in te stellen vormen van omzetbelasting.
2. Betaling van de aanneemsom door Opdrachtgever zal plaatsvinden in 12 gelijke termijnen. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat het twaalfde deel van de aanneemsom voor de vijfde dag van elke maand door Opdrachtnemer is ontvangen.
3. De betalingstermijn van alle overige facturen bedraagt 14 dagen, tenzij anders aangegeven (zoals bij spoedopdrachten).
4. Indien Opdrachtgever nalatig is binnen voornoemde termijnen te betalen, is Opdrachtnemer gerechtigd om zonder ingebrekestelling en onverminderd de verder aan Opdrachtnemer toekomende rechten, een boeterente in rekening te brengen ter hoogte van 3% over de verschuldigde hoofdsom.
5. Alle werkelijk gemaakte kosten, gemaakt in het kader van de incasso van de volgens deze overeenkomst door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde gelden, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
6. Van een spoedopdracht is sprake als tussen de dag dat Opdrachtgever opdracht geeft tot het uitvoeren van de Werkzaamheden en de dag van de uitvoering van de Werkzaamheden minder dan 7 werkdagen zit. Indien er sprake is van een spoedopdracht, dan is Opdrachtnemer gerechtigd om een toeslag en een voorschot van Opdrachtnemer te vragen en Opdrachtgever is verplicht de toeslag en het voorschot te voldoen binnen de gestelde betalingstermijn. De toeslag betreft 200% van het basisuurloon en de eventuele andere toeslagen die krachtens de CAO van toepassing zijn. Spoedopdrachten kunnen niet worden geannuleerd door Opdrachtgever. De Opdrachtgever is in geval van een spoedopdracht ten allen tijde de hiervoor in rekening gebrachte prijs verschuldigd aan Opdrachtnemer.

 

ARTIKEL 4: Prijs

1. In de prijs zijn begrepen de kosten van goede kwaliteit schoonmaakmiddelen, gereedschappen, machines of andere benodigde middelen, alsmede alle personele kosten. Indien Opdrachtgever zelf gebruik maakt van de middelen of zaken van Opdrachtnemer, dan is Opdrachtnemer gerechtigd hiervoor kosten in rekening te brengen aan Opdrachtgever.
Er zal zoveel mogelijk worden gewerkt met middelen, die volgens de normen van de wet “goed biologisch afbreekbaar” zijn. Daarnaast streeft Opdrachtnemer ernaar om grondstoffen en producten te gebruiken resp. samen te stellen, die naar de allerlaatste inzichten het leefmilieu, in de ruimste zin des woords, zo min mogelijk belasten. Opdrachtnemer behoudt het recht om, zonder voorafgaande kennisgeving aan de Opdrachtgever, van deze doelstelling af te wijken, teneinde een goede kwaliteit van de werkzaamheden te bereiken.
2. In de overeengekomen prijs zijn niet begrepen de kosten van gas, elektra en water; deze worden kosteloos door Opdrachtgever ter beschikking gesteld. Tevens zijn niet in de overeengekomen prijs begrepen alle kosten voor persoonlijke hygiëne, voor het verzorgen van de afwas of voor door Opdrachtgever zelf te verrichten werkzaamheden.
3. De calculatie gaat uit van de ten tijde van de offerte geldende schoon te houden ruimten, naar hun oppervlak, bestem-ming, bezettingsgraad, inrichting en aankleding.
4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de prijs van de Werkzaamheden te verhogen indien kostenverhogingen of andere omstandigheden daartoe aanleiding geven.
5. In de overeengekomen prijs zijn niet begrepen de kosten voor het annuleren van de werkzaamheden door Opdrachtgever. Opdrachtnemer kan in dat geval alle salaris/loonkosten en overheadkosten in rekening brengen bij Opdrachtgever en Opdrachtgever blijft onverkort de prijs/aanneemsom verschuldigd zoals bepaald in artikel 3 van deze voorwaarden. Opdrachtgever dient de annulering zo spoedig mogelijk telefonisch als schriftelijk per e-mail te melden.
6. Voor spoedopdrachten is Opdrachtgever een administratie fee verschuldigd van € 100.
7. Opdrachtnemer is gerechtigd meerkosten (zoals een hogere werkloosheidspremie) voor inzet van flexibele arbeidskrachten door te berekenen aan Opdrachtgever en Opdrachtgever zal deze meerkosten voldoen aan Opdrachtnemer.

 

ARTIKEL 5: Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer verplicht zich een passende en afdoende beroeps- en/of aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten tegen de (bedrijfs-)aansprakelijkheid en schade, die kan ontstaan bij of als gevolg van de uitvoering van de Werkzaamheden. Opdrachtnemer kan onder omstandigheden aansprakelijk worden gesteld voor schade, welke door haar personeel aan gebouw, inventaris, personen of eigendommen van personen wordt toegebracht of ten gevolge van opzet of grove schuld ontstaat, tot een maximum van € 2.500.000,00 per gebeurtenis en enkel indien en voor zover de aansprakelijkheidsverzekeraar dit vergoedt. Opdrachtnemer kan nimmer voor een hoger bedrag aansprakelijk gesteld worden door de Opdrachtgever en/of derden. Opdrachtgever dient in voorkomende gevallen aansprakelijkheid aan te tonen.
2. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot het door haar aansprakelijkheidsverzekeraar uitbetaalde bedrag in de betreffende zaak, behoudens indien en voor zover sprake is van opzet of grove schuld zijdens Opdrachtnemer.
3. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden, verband houdend met en voortvloeiend uit de uitvoering door Opdrachtnemer dan wel door Opdrachtnemer ingeschakelde (derde(n) van de werkzaamheden op basis van deze overeenkomst.
4. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een gebouw en het inschakelen van een eventueel alarm en alle daarmee verband houdende kosten.
5. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade van Opdrachtnemer die het gevolg is van het niet of onvoldoende nakomen door Opdrachtgever van de verplichtingen in verband met deze overeenkomst.
6. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, en Opdrachtgever zal Opdrachtnemer vrijwaren tegen elke vordering of eis die tegen Opdrachtnemer mocht worden ingesteld ter zake van ziekte, letsel en/of overlijden van door Opdrachtnemer ingeschakelde derde(n) en/of verlies en/of schade aan eigendommen van door Opdrachtnemer ingeschakelde derde(n) dan wel van Opdrachtgever zelf, behoudens situaties waarbij de vordering of eis het gevolg is van het nalatig handelen van Opdrachtnemer zelf.

 

ARTIKEL 6: Overmacht

1. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij Opdrachtgever of door een doen of nalaten van Opdrachtgever door Opdrachtnemer niet of niet geheel kunnen worden uitgevoerd, al dan niet tijdelijk, geeft zulks gedurende ten minste drie maanden geen recht tot vermindering van de overeengekomen contractprijs voor die periode.
2. Indien de overmacht langer dan de hierboven genoemde termijn van drie maanden duurt, zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer overleg plegen omtrent de contractprijs, die zal gelden voor de resterende overmachtsperiode.
ARTIKEL 7. Geschillen
1. Alle geschillen, waaronder ook begrepen die welke door slechts één der partijen als zodanig worden beschouwd, welke tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst of de uitvoering daarvan, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Amsterdam.

 

ARTIKEL 7. Geschillen

1. Alle geschillen, waaronder ook begrepen die welke door slechts één der partijen als zodanig worden beschouwd, welke tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst of de uitvoering daarvan, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Amsterdam.